Rất nhiều loại cảm biến để các bạn tham khảo:

- Tài liệu cảm biến

- Cảm biến (thiết bị tham khảo)

- Tự động hóa (tham khảo)