Rất nhiều tài liệu về cơ khí, anh em lấy về tham khảo.

Link:

- Tài liệu cơ khí

- Cơ khí (Thiết bị để tham khảo)

- Biến tần (thiết bị để tham khảo)