#ed_op#DIV#ed_cl#Cho số điện thoại đi ,anh em sẽ liên hệ giúp cho #ed_op#/DIV#ed_cl#