#ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0#ed_cl##ed_op#TBODY#ed_cl##ed_op#TR#ed_cl# #ed_op#TD class=row1 vAlign=top align=left width="100%"#ed_cl##ed_op#TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" border=0#ed_cl##ed_op#TBODY#ed_cl##ed_op#TR#ed_cl# #ed_op#TD width="100%"#ed_cl##ed_op#SPAN class=postbody#ed_cl##ed_op#DIV align=center#ed_cl##ed_op#FONT color=#c00000 size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#" Bạn đưa thông tin không đúng chỗ nên chúng tôi chuyển đến đây" - BQT#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV align=center#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#G 'nYclub#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV align=center#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#H ãy Đến và Khám Phá#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV align=center#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#t ừ ngày 02.10.2008#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#+ #ed_op#FONT color=#7f007f#ed_cl#Lớp học Yoga dưới sự hướng dẫn của giảng viên nước ngoài và Việt Nam#ed_op#/FONT#ed_cl#.#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM# ed_cl##ed_op#FONT size=7#ed_cl# + #ed_op#FONT color=#6000bf#ed_cl#Các bài tập Aerobic sôi động và trẻ trung.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM# ed_cl##ed_op#FONT size=7#ed_cl#+ #ed_op#FONT color=#40007f#ed_cl#Belly Dance#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#+ #ed_op#FONT color=#6000bf#ed_cl#Phòng tập hiện đại, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên#ed_op#/FONT#ed_cl#.#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#* Hãy đến, khám phá và cảm nhận những cảm giác thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng...#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#* Đặc biệt nhân dịp khai trương "#ed_op#FONT color=#7f007f#ed_cl#Tặng đến 20% học phí trong tháng khai trương#ed_op#/FONT#ed_cl#"#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl## ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff size=7#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl#N hận đăng kí các lớp từ 25/9/2008.#ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#ff40ff#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM# ed_cl##ed_op#FONT size=7#ed_cl#Mọi chi tiết xin liên hệ: #ed_op#FONT color=#000000#ed_cl#G'nYclub Tầng 5 76 - 78 Bạch Đằng Đà Nẵng#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#FONT color=#bf00bf#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl##ed_op#EM# ed_cl##ed_op#FONT size=7#ed_cl#Tel #ed_op#FONT color=#bf005f#ed_cl##ed_op#FONT color=#000000#ed_cl#0511 384 9098#ed_op#/FONT#ed_cl# #ed_op#/FONT#ed_cl#Fax #ed_op#FONT color=#000000#ed_cl#0511 381 7427#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl##ed_op# FONT size=7#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl##ed_op# FONT size=7#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl##ed_op# FONT size=7#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/TD#ed_cl##ed_op#/TR#ed_cl##ed_op#!-- right top row table end --#ed_cl##ed_op#/TBODY#ed_cl##ed_op#/TABLE#ed_cl##ed_op#/TD#ed_cl##ed_op#/TR#ed_cl##ed_op#TR#ed_cl##ed_op#TD class=row1 vAlign=bottom noWrap align=left#ed_cl##ed_op#TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" border=0#ed_cl##ed_op#!-- right bottom row start --#ed_cl##ed_op#TBODY#ed_cl##ed_op#EM#ed_cl##ed_op#F ONT size=7#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/EM#ed_cl##ed_op#/TBODY#ed_cl##ed_op#/TABLE#ed_cl##ed_op#/TD#ed_cl##ed_op#/TR#ed_cl##ed_op#/TBODY#ed_cl##ed_op#/TABLE#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#